Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że w wyniku konsultacji społecznych, którym objęty został projekt Planu Urządzenia Lasu dla urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 uwagi do przedmiotowego dokumentu wniosły następujące podmioty:

  1. Pan Konrad Bidziński
  2. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
  3. PGE EJ 1 Sp. z o.o.
  4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Uwagi i wnioski wyżej wymienionych osób i instytucji zostały zawarte w załączniku nr 1.

Wykonawca projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni ustosunkował się do wniesionych uwag i wniosków w pismach stanowiących załączniki nr 2  i 3.

W wyniku uwzględnienia w dokumentacji uwag i wniosków zmieniających ostateczny kształt projektu Planu Urządzenia Lasu, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedkłada przedmiotowy dokument do ponownych konsultacji.

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu morskiego w Gdyni w wersji papierowej zostanie wyłożony w siedzibie Urzędu przy ul. Chrzanowskiego 10 w Gdyni, pokój nr 103. W wersji elektronicznej dokument zostanie udostępniony na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni w dniach 18.01.2017 – 24.02.2017.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Morskiego w Gdyni (ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia) lub za pomocą poczty elektronicznej (umgdy@umgdy.gov.pl) lub ustnie do protokołu w terminie od 18.01.2017 r. do 17.02.2017 r.

Załącznik mapowy dostępny jest pod adresem: Mapy do PUL 2017-2026 po konsultacjach społecznych