Harmonogram wykonania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000

 

 • 2 sierpnia 2016 r. – rozpoczęcie prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego
 • Sierpień – październik 2016 r. – zbieranie uwag i wniosków dotyczących projektu planu
 • Sierpień 2016 r. – luty 2017 r. – pozyskanie materiałów planistycznych
 • Marzec 2017 r. – pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne
 • Lipiec 2017 r. – opracowanie wstępnego Projektu planu
 • Październik 2017 r. – drugie krajowe spotkanie konsultacyjne
 • Maj 2018 r. – opracowanie Projektu planu uwzględniającego ustalenia prognozy
 • Czerwiec – sierpień 2018 r. – dyskusja publiczna: zbieranie uzgodnień, opinii oraz uwag do projektu planu
 • Grudzień 2018 r. – opracowanie Projektu planu uwzględniającego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej
 • Styczeń – luty 2019 r. – ponowne uzgodnienia z właściwymi organami projektu planu na szczeblu krajowym
 • Wrzesień 2019 r. – opracowanie Projektu planu uwzględniającego ponowne uzgodnienia
 • Październik 2019 r. – przekazanie Projektu planu do Ministra ds. Gospodarki w celu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego w drodze rozporządzenia

ZadanieStatus
Wybór wykonawcy
Ogłoszenie przetargu (31 maja 2016 r.)   📁
Wyłonienie wykonawcy (14 lipca 2016 r.)
Podpisanie umowy (22 lipca 2016 r.)
Ogłoszenie o przystąpieniu do do sporządzania projektu planu i możliwości składania uwag i wniosków
Ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej (Dziennik Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2016 nr 148 (4295), strona A5)
Wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń urzędów morskich
Zamieszczenie ogłoszenia w BIP urzędów morskich (Szczecin, Słupsk, Gdynia)
Zawiadomienie instytucji i organów uzgadniających i opiniujących projekt planu
Zbieranie uwag i wniosków dotyczących projektu planu
Zbieranie uwag i wniosków (do 3 października 2016 r.)
Sporządzenie wykazu uwag i wniosków
Pierwsze międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (SM1) (18-19 października 2016 r.)   📁
Pierwsza informacja dla mediów (Artykuł I) (6 grudnia 2016 r.)   📁,   gazetaprawna.pl
Wyłożenie wykazu uwag i wniosków (do 9 grudnia 2016 r.)   📁
Ogłoszenie o wyłożeniu wykazu uwag i wniosków   Dziennik Gazeta Prawna, 9 grudnia 2016 r. nr 238 (4385))
Pierwsze krajowe spotkanie konsultacyjne (SK1) (8 marzec 2017 r. - rejestracja)
Pozyskanie oraz analiza materiałów planistycznych
Pozyskanie materiałów planistycznych
Opracowanie opisu założeń do projektu planu (październik 2016 r.)   📁
Analiza uwag i wniosków dotyczących projektu planu
Wykonanie analiz planistycznych
Opracowanie Analizy uwarunkowań (marzec 2017 r.)
Opracowanie Projektu planu
Opracowanie wstępnego Projektu planu (v.0) (lipiec 2017 r.)   📁
Drugie krajowe spotkanie konsultacyjne (SK2) (4 październik 2017 r. - rejestracja)
Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (SM2) (listopad 2017 r.)
Opracowanie Projektu planu uwzględniającego ustalenia prognozy (v.1) (maj 2018 r.)
Druga informacja dla mediów (Artykuł II) (kwiecień 2018 r.)
Wystąpienie do właściwych organów o opinie i uzgodnienia (czerwiec 2018 r.)
Ogłoszenie o i możliwości składania uwag i wniosków do projektu planu (v.1) (14 dni przed wyłożeniem projektu planu)
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (czerwiec 2018 r. - 6 tygodni)
Trzecie krajowe spotkanie konsultacyjne - dyskusja publiczna (SK3) (lipiec 2018 r.)
Gromadzenie opinii i uzgodnień oraz uwag i wniosków (6 tygodni)
Rozpatrzenie uwag i wniosków oraz opinii dotyczących Projektu planu
Opracowanie Projektu planu uwzględniającego opinie, uzgodnienia oraz wnioski z dyskusji publicznej (v.2) (grudzień 2018 r.)
Ponowne uzgodnienia z właściwymi organami projektu planu (v.2) na szczeblu krajowym
Opracowanie Projektu planu uwzględniającego ponowne uzgodnienia (v.3) (sierpień 2019 r.)
Stwierdzenie zgodności z celami i kierunkami określonymi w strategiach rozwoju karju
Trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne (SM3) (marzec 2019 r.)
Czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne - konferencja końcowa (SK4) (maj 2019 r.)
Trzecia informacja dla mediów (Artykuł III) (lipiec 2019 r.)
Tłumaczenie streszczenia planu i prognozy
Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego w drodze rozporządzenia
Poinformowanie GDOŚ o możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko
Przeprowadzenie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (Konwencja z Espoo)
Ponowne wystąpienie o opinie i uzgodnienia
Przedłożenie projektu planu ministrowi właściwemu ds. gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia w drodze rozporządzenia
Publikacja rozporządzenia w Dzienniku Ustaw

Oprócz planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 zostaną sporządzone szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych akwenów morskich – zobacz listę.

 

www.dreamsart.pl