Nazwa procedury:
Egzaminowanie osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przeprowadzanie egzaminu
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 20 ustawy z dnia 17 października o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1389)
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez ośrodek uznany przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
4. Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej,
5. Kopię dokumentu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych, w przypadku zawodu nurka,
6. Kopię umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej na czas trwania etapu praktycznego egzaminu.
7. Zapis zadań zaliczeniowych opisanych w ramowych programach szkoleń nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego oraz kierownika prac podwodnych II, II, i I klasy sporządzony przez ośrodek na informatycznym nośniku danych
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w imieniu zainteresowanej osoby złożyć ośrodek szkoleniowy.
Opłaty administracyjne:
Opłatę za wydanie dokumentu należy dokonać w dniu składania dokumentów:
• w kasie Urzędu Morskiego w Gdyni
• lub przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10
NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy)

Za przeprowadzenie egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną dla Nurków pobiera się następujące opłaty:
• Na stopień nurka III i nurka II klasy 180 j.t.
• Na stopień nurka I klasy i nurka saturowanego 300 j.t.
• Na stopień kierownika prac podwodnych III, II i I klasy 250 j.t.
• Na stopień operatora systemów nurkowych 150 j.t.
• Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę w wysokości 50% opłat określonych powyżej
Opłata skarbowa:
Brak.
Termin i sposób załatwiania:
wg kpa
Jednostka odpowiedzialna:
Komisja Kwalifikacyjna Nurków
Przewodniczący – Krzysztof Stopierzyński
Sekretarz –
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
pokój 24 tel. 58 355 33 31
Tryb odwoławczy:
Brak.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 1389)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawniania do wykonywania prac podwodnych (Dz. U Nr 126, poz. 856 ze zmianami),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U Nr 199, poz. 1440 ze zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny wykonywania prac podwodnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1210)
Inne informacje:
Zakres działalności Komisji Kwalifikacyjnej Nurków:

1. rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw i weryfikowanie załączonych do wniosków dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę zawodową i ukończenie wymaganych szkoleń;
2. przeprowadzanie egzaminów praktycznych i teoretycznych z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności;
3. opiniowanie opracowanych przez ośrodki szkoleniowe szczegółowych programów i metod szkolenia w zakresie wykonywania prac podwodnych oraz nadzorowanie przebiegu tych szkoleń;
4. nadzorowanie przebiegu szkoleń związanych z wprowadzaniem nowych technologii prac podwodnych, procedur, sprzętu nurkowego i wyposażenia;
5. opracowywanie zaleceń z zakresu bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych;
6. ustalanie, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, państwowego inspektora pracy lub prokuratora, przyczyn i okoliczności wypadków powstałych przy wykonywaniu prac.