Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Spis treści:

  1. OPIS PROJEKTU
  2. PRZETARGI
  3. REALIZACJA
  4. KONTAKT

  1. OPIS PROJEKTU

  Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów,
  numer POWR.02.19.00-00-PM01/17
  Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
  Planowany okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia  2021 r.
  Planowane wydatki kwalifikowane 2 550 000,00
  Planowane dofinansowanie 2 550 000,00
  Planowany wkład UE 2 149 140,00

  W dniu 30 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).
  Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga i wód Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych z prognozami dla Zatoki Gdańskiej i obszaru położonego na wschód od Ławicy Słupskiej.
  Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.
  W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki:
  – rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 1,1 %;
  – produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 8 szt.

  Realizację projektu planuje się w 5 głównych etapach:
  Etap I Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska i Gdyni
  Etap II Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Władysławowa i Helu
  Etap III Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego
  Etap IV Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zatoki Gdańskiej
  Etap V Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla obszaru na wschód od Ławicy Słupskiej
  W ramach projektu  planuje się także organizację spotkań konsultacyjnych dla wód portowych i dla obszaru na wschód od Ławicy Słupskiej oraz  dla Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

  plakat_POWER_II_2017

  4. KONTAKT

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
  tel. +48 (58) 355 33 33
  fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31

  Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 33 01
  fax. (58) 661 66 56

  Zastępca Kierownika Projektu
  Agnieszka Cwilewicz – Główny Specjalista
  e-mail: agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-37

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/

   

  Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej

  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logo

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1.Opis Projektu
  Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury w portach Zatoki Gdańskiej” będzie realizowane w ramach:

  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
  Priorytet: 1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

  Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
  2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia

  Ad. 1. Budowa Falochronu osłonowego w porcie rybackim w Pucku
  W ramach zadania planuje się wykonanie:
  – Falochronu osłonowego  o konstrukcji mieszanej (nabrzeże z parapetem + narzut ochronny z kamienia naturalnego),
  – Nabrzeża Południowego (odcinek wysoki, odcinek niski),
  – slipu do wodowania małych jednostek,
  – pirsu dla bramownicy,
  – kierownicy wejściowej,
  Dodatkowo projektuje się tacę do mycia małych jednostek oraz tacę pod ruszt do suszenia sieci.

  Ad. 2. Przebudowa Falochronu Zachodniego w porcie Jastarnia
  W ramach zadania planowana jest przebudowa Falochronu Zachodniego – na odcinku zasadniczym planowane jest podwyższenie korpusu istniejącego falochronu i wykonstruowanie ściany przeciwprzelewowej sięgającej z nieodzownym poszerzeniem korpusu do ok. 4,45 m i posadowieniem nowego żelbetowego płaszcza na dwóch rzędach pali.
  Zamierzone jest podwyższenie głowicy falochronu, przy jednoczesnym niezbędnym poszerzeniu jej korpusu na zewnątrz poza istniejący zarys (bez jej rozbiórki) i stabilnym posadowieniu na stalowej ściance szczelnej wykonanej jako zamknięta, szczelna grodza. Przewiduje się oczyszczenie całej powierzchni betonowej płyty bocznej i wykonanie ok. 10 cm nadbudowania stropu i boków, z dozbrojeniem siatką przeciwskurczową. Całkowita długość nowej głowicy wyniesie ok. 11,7 m. Będzie ona osłonięta układem pionowych odbojnic, rozmieszczonych po całym obwodzie ściany nowej głowicy.
  Na całej długości odcinka zasadniczego falochronu oraz głowicy przewidziano 4 pary stalowych stopni wyłazowych/wejściowych.
  W miejsce istniejących pachołów cumowniczych, przewiduje się nowe, typowe żeliwne pachoły cumownicze. Będą one służyły tylko na potrzeby kapitanatu jako pomocnicze, np. przy trudnych manewrach jednostek wchodzących/wychodzących z portu.
  Przewidziano pełne stabilne umocnienie brzegu od strony zachodniej falochronu na odcinku 45 mb.
  Umocnienie brzegu od nasady falochronu do pomostu postojowego. Przewidziano stabilne, nowe umocnienie skarpy na odcinku o długości ok. 35 m, od nasady nowego falochronu. Przewidziano urządzenia cumownicze na pomoście postojowym.

  2.Przetargi
  3.Kontakt
  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego

  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 logoSpis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1.Opis Projektu
  Przedsięwzięcie pt. „Poprawa stanu infrastruktury dostępowej i portowej w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego” będzie realizowane w ramach:

  Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020
  Priorytet:1 Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy
  Działanie: 1.12 Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie – inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc wyładunku i przystani

  Zakres projektu obejmować będzie następujące zadania:

  1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  2. Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  3. Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  4. Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  5. Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu

  Ad. 1. Przebudowa infrastruktury w porcie rybackim we Fromborku
  Zadanie obejmować będzie przebudowę nabrzeży wraz z powiększeniem basenu portowego od strony zachodniej, remont Falochronu Zachodniego, remont Opaski Wschodniej  oraz  przebudowę i remont dróg dojazdowych oraz nawierzchni, wyposażenie portu w nowe urządzenia odbojowe i cumownicze.
  Przewiduje się przebudowę nabrzeży portowych polegającą na zmianie przebiegu nabrzeży oraz podniesieniu rzędnej oczepów. Przy nabrzeżu wschodnim wykonana będzie nowa ścianka szczelna z oczepem żelbetowym obok ścianki istniejącej. Od strony zachodniej planuje się poszerzenie basenu portowego poprzez usunięcie istniejącego nabrzeża skarpowego oraz oczepowego. Na nabrzeżu zachodnim na styku z falochronem planuje się wygaszacz fal. Przewiduje się także przebudowę nabrzeża czołowego. Przy zamknięciu basenu portowego od strony południowej projektuje się także przebudowę slipu do wyciągania i wodowania jednostek pływających. Nabrzeża basenu portowego wyposażone będą w urządzenia cumownicze oraz urządzenia odbojowe. Falochron Zachodni – wyremontowana zostanie konstrukcja falochronu zachodniego od strony zachodniej i wschodniej. Przewiduje się także remont bloków pachołowych i nawierzchni falochronu zachodniego. Na akwenie całej przystani zaprojektowano wykonanie robót czerpalnych dla osiągnięcia projektowanych parametrów akwenu. Dodatkowo cały teren będzie wyposażony w elementy małej architektury.

  Ad. 2 Przebudowa portu rybackiego w Nowej Pasłęce – etap II
  Projekt podzielić można na 3 zasadnicze odcinki konstrukcyjne:
  – ostrogę Falochronu Północnego,
  – falochron Południowy, Północny, Nabrzeże Zamykające,
  – północną i Południową Obudowę Kanału Portowego.

  Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznego cumowania jednostek w basenach o głębokości od 2 do 2,5m w zależności od nabrzeża oraz ochrona przed nadmiernym falowaniem wewnątrz akwenu portowego. Przebudowa portu obejmuje wykonanie nowych nabrzeży oraz wykonanie Awanportu otoczonego nowym Falochronem Południowym.
  W celu poprawy warunków nawigacyjnych planuje się odchylenie linii falochronu tuż za głowicą Falochronu Południowego, co umożliwi zwiększenie szerokości akwatorium z 30 m do 70 m. W awanporcie znajdują się nabrzeża o długościach odpowiednio 48,8mb (Przy Falochronie Południowym) i 36,40mb (Nabrzeże Zamykające). Możliwe będzie także wykorzystanie odcinka o długości 77,1mb pionowo ściennej części nowego Falochronu Południowego jako tymczasowych stanowisk postojowych. Nowy układ nabrzeży pozwoli na wykonanie rampy do slipowania jednostek. Zaprojektowany awanport będzie mógł pełnić także rolę akwenu manewrowego oraz umożliwi wykonanie zwrotu i nakierowanie jednostki na kurs 270 o prowadzący bezpośrednio do wyjścia z portu. Dla jednostki pływającej o zadanych parametrach projektowych, wejście i wyjście z portu, nawet przy niesprzyjających warunkach falowych i wiatrowych, nie powinno sprawiać najmniejszych problemów. Wykonanie nowego akwatorium wiąże się ze znacznie większymi nakładami robót pogłębiarskich i koniecznością przebudowy istniejącego układu znaków nawigacyjnych.

  Ad. 3 Przebudowa przystani rybackiej w Kamienicy Elbląskiej
  Zadanie obejmować będzie:
  – przebudowę Nabrzeża Południowego,
  – przebudowę Nabrzeża Zachodniego,
  – budowę Nabrzeża Wschodniego,
  – wyposażenie przystani w elementy m.in. stanowisko do płukania sieci, slip.
  W ramach przebudowy Nabrzeży Południowego i Zachodniego zaprojektowano nową konstrukcję obu nabrzeży w postaci wspornikowej stalowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem, wysuniętych minimalnie w stronę wody, tak aby projektowany oczep przebiegał oddylatowany niemal na styk z istniejącym starym oczepem. W ramach przebudowy Nabrzeża Wschodniego usytuowanie nowej odwodnej krawędzi nabrzeża zostało tak wytyczone, aby w minimalnym, niezbędnym zakresie wyjść na wodę. Stąd na linii prostej w planie tego nabrzeża projektowana ścianka szczelna pozostanie na prawym odcinku po stronie odlądowej istniejącej drewnianej palisady, która nie będzie usuwana, na kolejnym odcinku pozostanie po stronie odwodnej i wówczas istniejąca drewniana palisada musi być usunięta. Konstrukcja projektowanego Nabrzeża Wschodniego wykonana zostanie analogicznie jak Nabrzeża Zachodniego i Południowego, w postaci stalowej, wspornikowej ścianki szczelnej z żelbetowym oczepem w koronie.Stanowisko do płukania sieci zaprojektowano jako konstrukcję w dowiązaniu do nowej konstrukcji nabrzeża, z którym bezpośrednio sąsiaduje. Istniejąca skarpa boczna na długości stanowiska zostanie oczyszczona z zalegającego tam gruzu, a wolna przestrzeń od bocznej ściany stanowiska do skarpy przyległego terenu zostanie zasypana pospółką do poziomu istniejącego terenu. Ponadto planuje się umocnienie brzegu na odcinku od projektowanego stanowiska płukania sieci do istniejącego zjazdu dla łodzi. Na całej długości Nabrzeża Zachodniego od narożnika z Nabrzeżem Południowym do nowego stanowiska do płukania sieci utwardzenie pasma bocznego i wodociąg zasilający stanowiska postojowe przy tym nabrzeżu – 3 punkty poboru wody. Równolegle do projektowanego pasma zaprojektowano połączeniowy pas terenu o szerokości 1,50 m.

  Ad. 4 Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej
  Przedsięwzięcie „Remont portu rybackiego w Krynicy Morskiej” obejmować będzie następujące elementy:
  – zakotwienie istniejącej ścianki szczelnej wraz z wykształtowanie nowego oczepu,
  – remont lub budowa nowej konstrukcji oczepów,
  – nowe odbojnice,
  – modernizacja wnęki slipowej (zmiana kąta spadku),
  – stanowisko do płukania sieci z punktem zasilania pompy (przeniesionym z narożnika nabrzeża) oraz fundamentu pod dźwig, w bezpośrednim sąsiedztwie wnęki slipowej,
  – przeniesienie skrzynki elektrycznej na nabrzeżu południowym i na nabrzeżu północnym lampy oświetleniowej – z uwagi na ich zalewanie,
  – stojaki do suszenia sieci,
  – nowa nawierzchnia na nabrzeżach wraz z utwardzonym placem postojowym, miejsca na pomieszczenia magazynowe dla rybaków,
  – ewentualne pogłębienie basenu.

  Ad. 5 Budowa falochronów osłonowych w Basenie III – Nowa Karczma
  Przystań morska w Krynicy Morskiej – „Basen III – Nowa Karczma” stanowi akwen obudowany nabrzeżami pionowościennymi, podzielony konstrukcją Pomostu Postojowego na dwa baseny: zachodni i wschodni. Przystań nie posiada zabezpieczenia przed oddziaływaniem falowania. Założono wybudowanie nowego Nabrzeża Południowego II o długości 70 m, w zachodniej części przystani, w przybliżeniu w śladzie istniejącej palisady. Nabrzeże usytuowane będzie po kątem prostym do istniejącego nabrzeża Zachodniego. Z jego wschodniego końca będzie wychodzić, również pod kątem prostym Falochron Zachodni.

  Ad. 6. Poprawa stanu infrastruktury dostępu do przystani rybackiej w Suchaczu – budowa falochronu
  Zdanie obejmuje:
  1) remont falochronu wschodniego:
  a) część podwodna – wymiana lub wzmocnienie palisady
  b) część nadwodna:
  – wypełnienie kawern, uzupełnienie  narzutu, wykonanie nowych spoin betonowych (dla narzutu spionowanego), uzupełnienie kamieni narzutu ochronnego  (dla narzutu niespoinowanego)
  naprawa nawierzchni (uzupełnienie podsypki, wyrównanie nawierzchni)
  – uzupełnienie sprzętu ratowniczego
  – oświetlenie
  2) wykonanie Prawej Główki wejściowej  i  fragmentu falochronu zachodniego:
  – wykonanie oznakowania nawigacyjnego
  – pozostałe roboty w tym: podczyszczenia dna w basenie w rejonie nabrzeży i falochronów, tor podejściowy.

  2.Przetargi

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43


  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem
  odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
  monitoring środowiska

  Typ 2.1.1.a Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych/ planistycznych

  1.Opis Projektu

  Przewidywany okres realizacji projektu III kwartał 2017 r. – II kwartał 2019 r.
  Planowany całkowity koszt  projektu 800 000 PLN, w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską 680 000 PLN

  Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika z art. 88f ust. 11 ustawy – Prawo wodne Prawo wodne i jest niezbędna dla wykonania postanowień art. 14 Dyrektywy Powodziowej.

  Według art. 88f ust. 2 Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowują dyrektorzy urzędów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

  Zgodnie z powyższym mapy podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2019 r. Następnie zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej należy udostępnić KE przegląd i aktualizację map ryzyka powodziowego i map zagrożenia powodziowego, a także złożyć raport do Komisji Europejskiej z wykonania przeglądu i aktualizacji map w terminie do 22 marca 2020 r.

  W ramach projektu przewiduje się weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, przegląd i aktualizację map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

  Ilość regionów wodnych i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których zostaną sporządzone mapy, będzie wynikać z aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza i morskich wód wewnętrznych.

  Prace będą obejmować aktualizację map już opracowanych w przypadkach zidentyfikowanych w ramach przeglądu, jak również opracowanie nowych map dla obszarów wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

  Aktualizacja map będzie obejmować przygotowanie właściwych danych wejściowych, przeprowadzenie modelowania hydraulicznego oraz wygenerowanie nowych map zagrożenia powodziowego, a następnie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych oraz wizualizacji kartograficznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego wykonuje się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Na mapach przedstawia się obszary wskazane w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne:

  1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie
   i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);
  2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%),
  • obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
  • obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
  • pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r.
   o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;

  Zgodnie z art. 88d ust. 4: jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona odpowiednia ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – woda 500-letnia (0,2%).

  1. obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego/wału przeciwsztormowego.

  Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

  1. zasięg powodzi;
  2. głębokość wody;
  3. w uzasadnionych przypadkach – prędkość wody i kierunki przepływu wody.

  Jeżeli od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, jest zapewniona ochrona przed powodzią, na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, mogą być przedstawione wyłącznie obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%)

  Dla obszarów, dla których wykonane zostały mapy zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 88e ustawy Prawo wodne, sporządza się mapy ryzyka powodziowego.

  Mapy ryzyka powodziowego określają wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiają obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

  W tym celu na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:

  1. szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;
  2. rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach zagrożenia powodziowego;
  3. instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;
  4. występowanie:
  5. ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów chronionych zbiorników wód śródlądowych,
  6. kąpielisk,
  7. obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;
  8. w uzasadnionych przypadkach:
  9. obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska,
  10. potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody.

  Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2013 r. poz. 104).

  Przygotowanie map będzie obejmować następujące etapy:

  1. przeprowadzenie modelowania hydraulicznego,
  2. szczegółowy opis każdego modelu hydraulicznego,
  3. wyznaczenie/generowanie obszarów zagrożenia powodziowego wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne – przeprowadzenie analiz przestrzennych i generalizacji obszarów;
  4. przygotowanie map zagrożenia powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług oraz wizualizacji kartograficznych;
  5. przeprowadzenie analiz przestrzennych i obliczenie liczby osób zagrożonych powodzią oraz wartości potencjalnych strat powodziowych;
  6. przygotowanie map ryzyka powodziowego w postaci bazy danych przestrzennych, usług i wizualizacji kartograficznych;
  7. kontrola zewnętrzna opracowania;

  W ramach projektu zostanie opracowanych 9 rodzajów map. (Ilość rodzajów map uzależniona jest od wyników aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych).

  Dla każdego z obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne należy opracować mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 88d ust. 4 Prawa Wodnego.

  Zgodnie z Rozporządzeniem mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się odrębnie dla każdego z obszarów (tzw. scenariuszy powodziowych) z art. 88d ust. 2, w dwóch zestawach tematycznych.

  Mapy zagrożenia powodziowego:

  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody (MZP I zestaw)
  • Mapa zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody
   i kierunkami przepływu wody (MZP II zestaw) – o ile zostaną wykonane w uzasadnionych przypadkach.

  Mapy ryzyka powodziowego:

  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych (MRP I zestaw)
  • Mapa ryzyka powodziowego – Negatywne konsekwencje dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej (MRP II zestaw)

  27 lutego 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa).
  plakat_MAPY

  2.Przetargi

  W dniu 24 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na weryfikacji i aktualizacji metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (514872-N-2017). Termin składania ofert upłynął 8 czerwca 2017 r.
  Wpłynęła 1 oferta. W dniu 19 czerwca 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 22 czerwca 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na weryfikację i aktualizację metodyki opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza. Wartość umowy wynosi 150 060 złotych brutto.

  W dniu 26 września  2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi polegającej na  wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni, w Biuletynie Zamówień Publicznych (592831-N-2017). Termin składania ofert upłynął 12 października  2017 r.
  Wpłynęły 3 oferty. W dniu 9 listopada 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 17 listopada 2017 r. zawarta została umowa z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni. Wartość umowy wynosi 398 000,00 złotych brutto.

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  tel. (58) 355-33-33 fax. 58 620-67-43

  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  Jakub Szostak – Naczelnik Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego
  e-mail: jakub.szostak@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-60

  Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
  Roman Kołodziejski  – Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża
  e-mail: roman.kolodziejski@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-10 pok. 101

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 35 82

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation

  Spis treści:

  1.Opis Projektu
  2.Przetargi i umowy z wykonawcami
  3.Kontakt

  Przedsięwzięcie pt. „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation” realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  1.Opis Projektu

  W ramach wdrożenia Projektu inwestycyjnego planowana jest realizacja następujących zadań:
  – wymiana i modernizacja systemów oznakowania nawigacyjnego stanowiącego infrastrukturę zapewnienia dostępu do portów (w tym do portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w obszarze Zatoki Gdańskiej),
  – modernizacja infrastruktury Bazy Oznakowania Nawigacyjnego do obsługi technicznej znaków nawigacyjnych,
  – rozbudowa krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego,
  – modernizacja wybranych elementów systemu VTS Zatoka Gdańska,
  – dostosowanie informatycznych systemów bezpieczeństwa morskiego do zadań związanych z wymianą informacji w ramach sieci europejskich,
  – stworzenie narzędzi dla ustanowienia krajowego systemu e-Navigation,
  – rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej dla potrzeb systemów wymiany informacji i bezpieczeństwa morskiego (w tym relacji statek – ląd).

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-13/16-00_P

  12 maja 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0006/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 40 000 000,00 PLN, w tym
  wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 34 000 000,00 PLN.

  2.Przetargi i umowy z wykonawcami

  W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja infrastruktury technicznej do obsługi elementów oznakowania nawigacyjnego w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Gdańsku, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 29 listopada 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert  – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 21 grudnia 2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 stycznia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą Biurem Projektów Inżynierskich, ul. Umińskiego 25/6, 61-518 Poznań. Wartość umowy wynosi 365 310,00 złotych brutto.
  Dnia 7 sierpnia 2017 roku została odebrana dokumentacja projektowa.

  W dniu 1 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Rozbudowę i modernizację sieci światłowodowej. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 4 kwietnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą ŁĄCZPOL Sp.z o.o., ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk. Wartość umowy wynosi 119 942,74 złotych brutto.
  Robota budowlana została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 24 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie do 30 000 Euro na wybór wykonawcy na Zaprojektowanie, budowę i instalację systemu monitoringu wizyjnego obszarów Portu Gdynia dla potrzeb Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni oraz zapytanie ofertowe zostało wysłane do trzech wykonawców.
  W dniu 28 kwietnia 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą TINTECH Marcin Gorzkiewicz, ul. Jabłońskiego 13/26, 80-766 Gdańsk, na kwotę 121 155,00 złotych brutto.
  Usługa została wykonana i odebrana zgodnie z umową.

  W dniu 11 maja 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wymianę i modernizację systemów oznakowania nawigacyjnego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.

  W dniu 19 czerwca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę sieci światłowodowej i radiowej dla potrzeb VTS Zatoka Gdańska w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Z uwagi na to iż złożone oferty przekraczały budżet jaki Zamawiający przewidział na zadanie, 21 sierpnia 2017 r. postępowanie zostało unieważnione. Dnia 14 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  W dniu 28  sierpnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę krajowej sieci AIS-PL w rejonie Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych. Dnia 20 października 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą „ELSE” Technical and Research Service Co. Ltd. Sp. z o.o., ul. Chodowieckiego 7, 80-208 Gdańsk.

  Dnia 29 września 2017 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wyrównanie wersji środowisk wirtualnych oraz modernizacja infrastruktury IT Centrali Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Biuletynie zamówień publicznych.

  3.Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,
  tel. (58) 355-33-33
  fax. (58) 620-67-43

  Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds.Oznakowania Nawigacyjnego
  Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-82
  fax. (58) 620-67-43

  Agnieszka Baranow – Specjalista
  e-mail: agnieszka.baranow@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-35-84
  fax. (58) 620-67-43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

  Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni

  logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie pt. „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni”,                    nr POIS.03.02.00-00-0002/16 realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wymianę taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni. Przedmiot projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

  • specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;
  • jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
  • jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
  • szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).

  Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-18/16-00_P.

  23 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0002/16-00 pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni.
  Zgodnie  podpisaną umową całkowita wartość Projektu wynosi: 83 515 500,66 PLN, w tym
  wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 70 988 175,56 PLN.
  www.pois.gov.pl/Strony/wiadomosci/Podpisano-pierwsza-umowe-dla-projektu-morskiego-w-ramach-Programu-Infrastruktura-i-Srodowisko-2014-2020

  PLAKAT

  2. Przetargi

  W dniu 16 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 3 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 24 lutego 2017 r. unieważniono postępowanie – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  W dniu 18 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Pełnienie funkcji inżyniera budowy specjalistycznej jednostki hydrograficznej dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 5 stycznia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęła jedna oferta.
  W dniu 5 kwietnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 3 lipca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – konsorcjum firm: Celnet Sp. z o.o. S.K., ul. Stawki 2, lok. 18.04, 00-193 Warszawa i Polski Rejestr Statków S.A., ul. Gen. Hallera 126, 80-416 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 389 900,00 złotych brutto.

  W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki inspekcyjnej do obsługi Kapitanatu Portu Gdynia. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 28 marca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 25 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 9 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 14 547 456,00
  złotych brutto.

  W dniu 28 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ponownie ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Zaprojektowanie, budowa i dostawa specjalistycznej jednostki hydrograficznej wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych dla Urzędu Morskiego w Gdyni. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 4 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły dwie oferty.
  W dniu 24 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 10 sierpnia 2017 r. unieważniono wybór najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 24 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – Uudenkaupungin Tyovene Oy, Telakkatie 8, 23500 Uusikaupunki, Finlandia.  Wartość podpisanej umowy wynosi 32 443 710,00
  złotych brutto.

  W dniu 10 lipca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Dostawa jednostki do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert. Wpłynęły trzy oferty.
  W dniu 12 grudnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

  3. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Jan Młotkowski – Z-ca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
  e-mail: jan.mlotkowski@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 37 01
  fax. 58 620 19 36

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy – Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

   

   

   

  Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku

  logotyp Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej

  Spis treści:
  1. Opis Projektu
  2. Przetargi
  3. Kontakt

  1. Opis Projektu

  Przedsięwzięcie pt. „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” realizowane będzie w ramach:
  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
  Priorytet: III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
  Działanie: 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

  Istotą projektu jest przebudowanie toru wodnego wraz z dostosowaniem oznakowania nawigacyjnego zlokalizowanego na Zatoce Gdańskiej w rejonie Portu Północnego, który jest częścią Portu Morskiego w Gdańsku.

  Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów jakościowych (niemierzalnych):

  • umożliwienie dwukierunkowej żeglugi jednostek,
  • zwiększenie bezpieczeństwa wpływających i wypływających statków z Portu Gdańsk,
  • rozwój transportu wodnego i wzmocnienie konkurencyjności Portu Gdańskiego aby utrzymać obecnych i przyciągnąć potencjalnych armatorów, firmy logistyczne, spedycyjne, dla których polepszona infrastruktura jest istotnym argumentem za kontynuacją lub rozszerzeniem współpracy.

  Ponadto realizacja projektu spowoduje osiągnięcie następujących celów ilościowych (mierzalnych):

  • powiększenie całkowitej długości toru do około 6420 m, szerokości na dnie do 600 m oraz głębokości technicznej toru do 18 m,
  • umożliwienie wpłynięcia do Portu Północnego statków o maksymalnych gabarytach: zbiornikowce – 355 x 60 x 15 m oraz kontenerowce – 350 x 45 x 15 m.

  Dzięki zmodernizowaniu infrastruktury wejścia do Portu Gdańsk realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zapewnienie warunków do zrównoważonego rozwoju handlu opartego na transporcie wodnym i tym samym zwiększenie przeładunków ekspediowanych droga morską.

  28 lipca 2016 r. pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni została zawarta umowa dotycząca przygotowania projektu pozakonkursowego (pre-umowa) nr 3.2-5/16-00_P.

  Planowana wartość Projektu wynosi: 170 000 000,00 PLN, w tym planowana wysokość dofinansowania przez Unię Europejską wynosi: 144 477 453,79 PLN.

  Raport o oddziaływaniu na środowisko
  ROŚ
  Rysunek II.3.1
  Str_tyt_ROŚ
  WIOS_Gdansk

  NMM_Gdańsk_pismo_17.11.2014
  NMM_Gdańśk_pismo_22.01.2015

  UG Kosakowo
  UG Puck
  UG Stegna
  UG Sztutowo
  UG Władysławowo
  UM Gdańsk

  UM Gdynia
  UM Jastarnia
  UM Krynica
  UM Sopot
  Baza_ląd_cz_1
  Baza_ląd_cz_2
  Baza_ląd_cz_3
  Baza_morze
  SOO
  OSOROŚ_Streszczenie_w2
  Str_tyt_Streszczenie

  Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach
  DoŚU – Tor podejściowy
  1. Uzupełnienie ROŚ (tor) 18.09.15
  2. Uzupełnienie ROŚ (tor) 26.10.15
  3. Uzupełnienie ROŚ (tor) 16.12.15
  4. Uzupełnienie ROŚ (tor) 13.04.16
  5. Uzupełnienie ROŚ (tor) 25.04.16

  Raport ferromagnetyczny

  2. Przetargi

  W dniu 28 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 6 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb
  przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 15 lutego 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 15 marca 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą HEINRICH HIRDES EOD SERVICES GmbH, Am Festungsgraben 10, 21079 Hamburg, Niemcy. Wartość umowy wynosi 1 514 130,00 złotych brutto.

  podpisanie umowy na Wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb przeprowadzenia robót czerpalnych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”na zdjęciu od lewej: Pan Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Pan Jan Paulsen, Dyrektor Heinrich Hirdes EOD Services GmbH, Pan Andrzej Kajut, Główny Księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni

  W dniu 31 października 2016 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Dostawę, montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej (MBES) wysokiej rozdzielczości. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 7 grudnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – dwóch wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 3 stycznia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert dla I i II części zamówienia.
  W dniu 23 stycznia 2017 r. zawarte zostały umowy z wykonawcą dla I i II części zamówienia z firmą Enamor Sp. z o.o., ul. Morska 85, 81-225 Gdynia.
  I część zamówienia – Dostawa montaż i uruchomienie hydrograficznej echosondy wielowiązkowej – wartość umowy wynosi  1 228 833,37 złotych brutto.
  II część zamówienia – Dostawa, montaż i uruchomienie odbiornika pozycyjnego – wartość umowy wynosi  64 511,64 złotych brutto.

  W dniu 9 stycznia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na Projekcie: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 17 lutego 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert – sześciu wykonawców złożyło ofertę.
  W dniu 12 maja 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 8 czerwca 2017 r. unieważniono czynność wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 26 czerwca 2017 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą z firmą SWECO Consulting Sp. z o. o., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Wartość podpisanej umowy wynosi 338 237,70 złotych brutto.

  W dniu 31 marca 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 15 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  II część zamówienia – Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu północnego w Gdańsku” – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 31 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
  W dniu 7 grudnia 2017 r. zawarto umowę z wykonawcą – EGC ORBITAL Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 36, 81-558 Gdynia. Wartość podpisanej umowy wynosi 98 400,00 złotych brutto.

  W dniu 3 kwietnia 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 5 lipca 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Wykonanie robót budowlanych na Projekcie „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – trzech wykonawców złożyło ofertę.
  II część zamówienia – „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” –  oznakowanie nawigacyjne – jeden wykonawca złożył ofertę.
  W dniu 17 lipca 2017 r. unieważniono postępowanie w I części zamówienia – ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przewyższają kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  W dniu 18 sierpnia 2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dla części II zamówienia.
  W dniu 2 października 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą II części zamówienia z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RUROSERW” Inż. Ryszard Szmit, ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 426 050,29 złotych brutto.

  W dniu 10 października 2017 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłosił postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy na Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Morskiego w Gdyni oraz w Suplemencie do Dziennika Unii Europejskiej.
  Dnia 27 listopada 2017 r. w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert.
  I część zamówienia – Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektu „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” – trzech wykonawców złożyło ofertę.

  3. Kontakt

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia

  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 33 01
  fax. 58 661 66 56

  Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich
  Karolina Dołhy, Naczelnik Wydziału
  e-mail: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 82
  fax. 58 620 67 43

  Dagmara Kołodziej, Specjalista
  e-mail: dagmara.kolodziej@umgdy.gov.pl
  tel. 58 355 35 86
  fax. 58 620 67 43

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: www.pois.gov.pl

  Link do Formularza zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego PO IiŚ 2014-2020 :
  www.nieprawidlowosci.mrr.gov.pl