Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

  Projekty planów zagospodarowania przestrzennego
  dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz
  projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Spis treści:

  1. OPIS PROJEKTU
  2. PRZETARGI
  3. REALIZACJA
  4. KONTAKT

  1. OPIS PROJEKTU

  Projekt pn. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów,
  numer POWR.02.19.00-00-PM01/17
  Osi priorytetowej: OŚ II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
  Działanie 2.19 – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
  Planowany okres realizacji projektu: od: 1 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia  2021 r.
  Planowane wydatki kwalifikowane 2 550 000,00
  Planowane dofinansowanie 2 550 000,00
  Planowany wkład UE 2 149 140,00

  W dniu 30 maja 2017 r. zawarte zostało porozumienie o dofinansowaniu z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER).
  Celem projektu jest opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego  wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska, Gdyni, Władysławowa, Helu, Elbląga i wód Zalewu Wiślanego oraz projektów planów szczegółowych z prognozami dla Zatoki Gdańskiej i obszaru położonego na wschód od Ławicy Słupskiej.
  Plany przyczynią się do wprowadzenia ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju na tych obszarach.
  W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki:
  – rezultatu odsetek powierzchni polskich obszarów morskich objętych planami zagospodarowania przestrzennego dzięki wsparciu EFS – 1,1 %;
  – produktu liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym planów szczegółowych – 8 szt.

  Realizację projektu planuje się w 5 głównych etapach:
  Etap I Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Gdańska i Gdyni
  Etap II Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Władysławowa i Helu
  Etap III Opracowanie projektów planów wraz z prognozami dla wód portowych Elbląga oraz Zalewu Wiślanego
  Etap IV Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla Zatoki Gdańskiej
  Etap V Opracowanie projektu planu wraz z prognozą dla obszaru na wschód od Ławicy Słupskiej
  W ramach projektu  planuje się także organizację spotkań konsultacyjnych dla wód portowych i dla obszaru na wschód od Ławicy Słupskiej oraz  dla Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

  plakat_POWER_II_2017

  4. KONTAKT

  Urząd Morski w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  e-mail:umgdy@umgdy.gov.pl
  tel. +48 (58) 355 33 33
  fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31

  Kierownik Projektu
  Anna Stelmaszyk-Świerczyńska – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
  e-mail: dyrtech@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355 33 01
  fax. (58) 661 66 56

  Zastępca Kierownika Projektu
  Agnieszka Cwilewicz – Główny Specjalista
  e-mail: agnieszka.cwilewicz@umgdy.gov.pl
  tel. (58) 355-34-37

  Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego projektu można kierować na adres:
  fundusze@umgdy.gov.pl

  Szczegółowe informacje na temat Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: http://www.power.gov.pl/

   

  Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000

  FE_logo_poweProjekt planu zagospodarowania przestrzennego
  Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków
  Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Spis treści:

  1. OPIS PROJEKTU
  2. PRZETARGI
  3. REALIZACJA
  Czytaj dalej