Remont kapitalny zespołu napędowego jednostki pływającej KONTROLER – 12
  Numer umowy: TP-3800/3/K-12/2017
  Data obowiązywania: 2017-06-23
  Wykonawca: MARINE WORKS Adam Zaborowski, ul. Ateny 10, 80-299 Gdańsk
  Wartość umowy: 108800 zł

  Drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne

  Zdjęcie ze spotkania

  W dniach 6-7 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie drugie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000.

  W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ponad 40 osób, w tym przedstawiciele Niemiec, Dani, Szwecji, Rosji, Łotwy oraz Finlandii. Polskę reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, urzędów morskich oraz Instytutu Morskiego w Gdańsku (wykonawca projektu planu oraz prognozy).

  Celem spotkania była prezentacja postępu prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, a w szczególności: stopień zaawansowania procesu gromadzenia danych, prezentacja wstępnego Projektu planu (v.0), harmonogram dalszych prac nad Projektem planu oraz dyskusja nad kwestiami transgranicznymi w Projekcie Planu z udziałem gości zagranicznych.

  Dziękujemy za owocną dyskusję oraz za wniesione opinie, uwagi i propozycje do projektu Planu.


  The second international consultation meeting

  The second international discussion meeting on the development of the Maritime Spatial Plan of Polish Sea Areas in the scale 1: 200 000 was organized in Warsaw on 6-7 November 2017 r.

  Over 40 participants took part in the meeting, representing Germany, Denmark, Sweden, Russia, Latvia and Finland. Poland was represented by the Ministry of Maritime Economy and Inland Navigation, Maritime Offices in Szczecin and Gdynia, General Directorate for Environmental Protection, Ministry of Foreign Affairs and the Maritime Institute in Gdańsk (the Polish MSP and SEA Contractor).

  The meeting goal was to present the progress of the work on the Polish MSP, in particular: the stage of data collection process, presentation of the draft MSP – (version 0), timetable of further planning steps and the discussion on trans-border issues.

  We would like to thank Participants for the fruitful discussion and for the given opinions, suggestions and proposals to the draft plan.

   

   

   

  Logo PO WER

  E-administracja i otwarty rząd

  W dniu 3 lutego 2016 roku Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku ogłosił konkurs na wyłonienie partnera w realizacji projektu pn.”Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej” w ramach naboru otwartego do PO PC, oś II „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Pełna informacja dotycząca warunków udziału w konkursie, sposobu przygotowania oferty oraz wymaganych dokumentów, znajduje się na stronie www Urzędu Morskiego w Słupsku – http://www.umsl.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Słupsku, w zakładce „ogłoszenia”.

  Ważna informacja – książeczka żeglarska

  W związku z wejściem w życie w dniu 9 listopada 2015 r. Ustawy o pracy na morzu (Dz. U. Poz. 1569) informujemy m. in. o zmianach dotyczących terminów ważności książeczek żeglarskich i opłat za ich wystawienie.

  Art. 11 ust. 1 – książeczkę żeglarską wystawia się na okres 10 lat.
  Art. 11 ust. 2 – książeczki żeglarskie dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, młodocianych wystawia się na okres 5 lat.
  Art. 11 ust. 4 – za wystawienie książeczki żeglarskiej pobiera się opłatę w wysokości równowartości 50 euro.
  Art. 11 ust. 5 – za wystawienie książeczki żeglarskiej uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom pobiera się opłatę w wysokości równowartości 25 euro.
  Art. 11 ust. 6 – przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty, w dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej.
  Art. 125 ust. 1 – książeczki żeglarskie wystawione na czas nieokreślony zachowują ważność przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 8 listopada 2025 r.